บานพับแบบต่างๆ
 
   ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน, แกนใหญ่

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

3.0 มม. 

126 

 (3”)

(4”) 

(0.118”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
        
       
                    
               

 
      counter